Bases legals 2017-07-07T10:33:37+00:00

BASES LEGALS

Empresa responsable de la promoció: COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS IBERIA, SLU, amb CIF número B-86561412, i amb domicili social al carrer Ribera del Loira, número 20-22, planta 2a, 28042 Madrid (d’ara endavant, “CCEP IBERIA”).

Període de vigència: La promoció serà vigent des del 7 de juliol de 2017 fins al 6 d’agost de 2017, tots dos inclosos.

Producte promocionat: Els productes que participen en aquesta promoció són els següents:

(i) Coca-Cola Vidre 237 ml
(ii) Coca-Cola Zero Vidre 237 ml
(iii) Coca-Cola Zero Zero Vidre 237 ml
(iv) Coca-Cola Light Vidre 237 ml
(v) Royal Bliss Vidre 200 ml (tots els sabors)

Àmbit de la promoció: Àmbit autonòmic en la comunitat autònoma de Catalunya, en concret, en 8 hotels de la ciutat de Barcelona, que es detallen en l’annex 1 en aquestes bases legals (d’ara endavant, els “establiments” o els establiments adherits a la promoció).

A. Qui pot participar-hi?

Poden participar-hi totes les persones físiques, més grans de 18 anys, residents a Espanya, que facin la compra mínima del producte promocionat que es detalla en l’apartat següent, als establiments.

No poden participar en aquesta promoció els empleats de CCEP IBERIA ni de COCA-COLA ESPAÑA, ni tampoc el propietari ni els treballadors de cap dels establiments adherits a la promoció ni els seus familiars fins al primer grau, ni les persones que convisquin amb ells.

B. Com s’hi participa?

B.1. COMPRA MÍNIMA DEL PRODUCTE PROMOCIONAT I PARTICIPACIÓ.

Dins del període de vigència, el consumidor que vagi a qualsevol dels establiments ha de fer-hi una compra mínima de 4 unitats de qualsevol dels productes promocionats (d’ara endavant, la “compra mínima”). La compra mínima ha de comprendre com a mínim 2 consumicions dels productes promocionats. Les 2 consumicions de productes promocionats s’han de fer en pack (de 2) per un preu tancat en l’establiment. No obstant això, aquesta compra mínima pot diferir-se en diversos moments, i no cal que el consumidor faci les 4 consumicions dels productes promocionats en una sola vegada.

Per això, quan un consumidor adquireixi, com a mínim, qualsevol dels dos productes promocionats en algun dels establiments sempre dins del període promocional (des del 7 de juliol de 2017 fins al 6 d’agost de 2017, tots dos inclosos), l’establiment, quan li serveixi aquests productes promocionats, també li lliurarà una targeta. Cada pack de 2 consumicions (la compra mínima), dóna el dret a un segell a la targeta. En aquesta targeta el consumidor ha d’emplenar les seves dades personals (nom, cognoms, correu electrònic i telèfon), completar com a mínim 2 dels segells (cada segell inclou 2 consumicions, ja que és un pack de 2 productes promocionats a un preu tancat) per participar en el sorteig, i quan hagi completat els 2 segells (i per tant, hagi fet la compra mínima), podrà dipositar la seva targeta a l’urna que, a aquest efecte, hi haurà habilitada en qualsevol dels establiments. D’aquesta manera, podrà participar en el sorteig d’una nit d’hotel amb esmorzar inclòs a l’hotel que triï (dels quals li indicarà CCEP IBERIA). Cada adquisició d’un producte promocionat en qualsevol dels establiments genera el dret a obtenir un segell a la targeta, i només podran participar en el sorteig del premi les targetes amb les dades personals completades correctament i que hagin obtingut els 2 segells requerits.

Cada establiment adherit a la promoció disposa d’una urna on els diferents consumidors han de dipositar les targetes segellades i degudament emplenades. Només poden dipositar-hi les targetes que continguin els 2 segells requerits, a més de les dades personals completes de cada participant. Les targetes que no compleixin aquests requisits es consideraran nul·les i no participaran en el sorteig. Les urnes es recolliran dels diferents establiments entre els dies 7 i 8 d’agost.

El sorteig tindrà lloc davant de notari el 9 d’agost de 2017. L’agència IMPULSA COMUNICACIÓN ACTIVA es posarà en contacte amb el guanyador via telèfon i correu electrònic, mitjançant les dades personals que hagi indicat a la targeta de participació.

Un mateix consumidor pot participar tantes vegades com vulgui en la promoció, mitjançant el mateix establiment adherit o diversos establiments adherits, sempre que faci la corresponent compra mínima del producte promocionat (2 packs de 2 productes promocionats).

Aquesta promoció no és acumulable a altres promocions o descomptes.

CCEP IBERIA es reserva el dret d’eliminar les participacions fraudulentes d’acord amb el que estableixen aquestes bases.

B.2. PREMIS:

El regal és una nit d’hotel amb esmorzar inclòs per a 2 persones. El guanyador del premi podrà gaudir-ne entre els dies 11 d’agost i 30 de setembre, i podrà triar l’hotel que prefereixi dins del llistat d’hotels que li proporcionarà CCEP IBERIA, i sempre que aquest hotel tingui disponibilitat per a les dates seleccionades pel guanyador per gaudir del premi.

B.3. COMUNICACIÓ I LLIURAMENT DE PREMIS

L’agència IMPULSA COMUNICACIÓN ACTIVA es posarà en contacte amb el guanyador per informar-li que ha estat premiat.

Els premis són personals i intransferibles, i no es poden bescanviar per cap altre element, ni en efectiu ni en espècie.

C. Responsabilitat i causes de desqualificació d’un participant de la promoció

Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d’aquestes bases comporta la consegüent desqualificació del participant en la promoció.

S’entén, sense caràcter taxatiu ni tancat, que es produeix un frau quan:

1. S’intenta falsificar el segell a les targetes.
2. Les dades personals introduïdes a les targetes no són correctes.
La constatació de qualsevol d’aquestes circumstàncies durant el desenvolupament de la promoció suposarà la desqualificació automàtica del participant de la promoció.

En cas de constatar les irregularitats esmentades, fins i tot amb posterioritat a l’acceptació del premi, CCEP IBERIA es reserva el dret d’exercir totes les accions legals que pertoqui contra els infractors.

D. ALTRES CONSIDERACIONS APLICABLES A LES PROMOCIONS ORGANITZADES PER COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS IBERIA, SLU

1. LEGISLACIÓ APLICABLE: Aquesta promoció es regeix per la legislació vigent a Espanya i per aquestes bases, que han estat dipositades davant d’un dels notaris de la notaria d’Esplugues de Llobregat.

2. DADES PERSONALS: El tractament de les dades personals dels participants i guanyadors d’aquesta promoció és obligatori en els termes que s’exposen en aquestes bases. D’acord amb el que s’ha esmentat anteriorment, la simple participació en aquesta promoció implica necessàriament l’acceptació expressa per l’interessat del tractament de les seves dades personals d’acord amb el que estableixen aquestes bases.

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), CCEP IBERIA informa els participants i els guanyadors (d’ara endavant també interessats) que les dades personals que facilitin per participar en aquesta promoció s’emmagatzemaran en un fitxer responsabilitat de CCEP IBERIA d’acord amb els termes i les condicions següents:

a. Finalitats de tractament i cessions de les dades dels interessats. Les dades dels participants en aquesta promoció seran tractades per CCEP IBERIA amb les finalitats que s’esmenten a continuació que tenen caràcter enunciatiu, però no limitador:

Gestionar la seva participació en aquesta promoció, i en cas de resultar guanyador, verificar a aquest efecte que l’interessat compleix els requisits necessaris per participar en la promoció.
Gestionar el seu registre en la promoció.
Proporcionar a l’interessat la informació necessària perquè la seva participació s’ajusti a aquestes bases.
Verificar la inexistència d’actuacions fraudulentes o contràries a aquestes bases.

Així mateix, si l’interessat resulta guanyador de la promoció, les seves dades seran tractades amb les finalitats següents:

Verificar que el premi s’ha obtingut de manera lícita i que la seva participació s’ajusta a aquestes bases.
Comunicar a l’interessat el premi obtingut mitjançant un correu electrònic i una trucada telefònica.

Quan el premi consisteixi en un viatge o una activitat, gestionar-ne l’organització i la resta d’activitats segons el premi que s’atorgui a l’interessat i qualsevol altra finalitat derivada de la seva condició de guanyador de la promoció, segons el que estableixen aquestes bases.

b. Consentiment de l’interessat per al tractament i la cessió de les seves dades. Atès el caràcter obligatori del contingut del tractament de les dades personals de l’interessat, la inscripció i la participació de l’interessat en aquesta promoció suposa la plena acceptació expressa de les finalitats de tractament indicades i de totes les cessions de les seves dades exposades. Per tant, si l’interessat no consent algun tractament i cessió de les seves dades ha d’abstenir-se de participar en aquesta promoció. No obstant això anterior, en qualsevol moment l’interessat pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes que s’indiquen en aquestes bases.

c. Actualització de les dades. Finalment, es posa en coneixement de l’interessat que, com a titular de les dades proporcionades a CCEP IBERIA, queda obligat a comunicar en el menor termini de temps a CCEP qualsevol variació en les dades, per tal que l’entitat esmentada pugui actualitzar-les. Mentre no es comuniqui el contrari a CCEP IBERIA, es considerarà que les dades proporcionades per l’interessat són exactes i actuals.

d. Comunicació de dades de tercers per part de l’interessat. Així mateix, en cas que l’interessat hagi de facilitar dades de caràcter personal referents a terceres persones com a acompanyants a l’hora de gaudir del premi —incloent-hi la dada de la imatge—, haurà d’informar aquestes terceres persones abans de comunicar les seves dades, dels extrems que conté aquesta comunicació, i en tot cas, de la finalitat de la cessió. A aquest efecte, la comunicació de dades personals de tercers queda condicionada al principi de necessitat i proporcionalitat, i a la comunicació de dades actuals i veraces, i requereix amb caràcter previ informar i sol·licitar el consentiment a aquestes terceres persones per al tractament de les seves dades, tret que hi hagi una habilitació legal a aquest efecte.

MODIFICACIONS I ANNEXOS:
COCA COLA EUROPEAN PARTNERS IBERIA, SLU, es reserva el dret a fer modificacions o afegir annexos a aquestes bases en relació amb la mecànica i els premis, sempre que estiguin justificades o no perjudiquin els participants, es facin dins del període de vigència de la promoció, i es comuniquin als participants degudament.

3. EXCLUSIONS: Queden expressament exclosos de la participació en aquesta promoció tots els empleats de COCA COLA EUROPEAN PARTNERS IBERIA, SLU, de COCA-COLA ESPAÑA, el propietari o els empleats d’algun dels establiments adherits a la promoció i els seus familiars fins al primer grau, i les persones que convisquin amb ells.

4. DRET D’ELIMINACIÓ PARTICIPACIONS FRAUDULENTES: COCA COLA EUROPEAN PARTNERS IBERIA, SLU, es reserva el dret d’eliminar, de manera justificada, qualsevol usuari que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari d’aquesta promoció.

5. LLIURAMENT DE PREMIS: El premi és nominatiu i es lliura exclusivament dins del territori espanyol.

6. IDENTIFICACIÓ: La identitat dels participants i guanyadors s’haurà d’acreditar exclusivament, en cas que calgui, per mitjà de documents oficials (DNI, passaport o un altre document oficial d’identificació).

7. PROVES DE COMPRA: En cas que per participar en aquesta promoció calgui conservar la prova de compra (marc/imant, tiquet de compra, etiquetes, anelles, taps, xapes, films, prova de compra amb Pin-Code, etc.) d’un producte promocional per part dels participants:

7.1. Els participants han de guardar la prova de compra durant tot el període de vigència de la promoció i 1 mes posterior i conservar-la a disposició de COCA COLA EUROPEAN PARTNERS IBERIA, SLU per si l’empresa les sol·licita per a la correcta gestió del lliurament de premis.

7.2. En cas que el participant hagi d’enviar aquesta prova o les proves de compra per correu postal, COCA COLA EUROPEAN PARTNERS IBERIA, SLU no es fa responsable de la pèrdua corresponent i no s’admetrà com a mitjà de prova el justificant d’enviament que facilita aquest servei.

7.3. En cas que les proves de compra presentades o rebudes siguin falses, il·legibles, manipulades, fotocopiades, etc., es consideraran nul·les i, per tant, no es tindran en compte com a participació.

7.4. En cap cas no es retornaran als participants les proves de compra que COCA COLA EUROPEAN PARTNERS IBERIA, SLU hagi rebut.

8. PREMIS.

8.1. El premi no és bescanviable en metàl·lic, ni per qualsevol altre premi, i caduca el 30 de setembre de 2017.

8.2. COCA COLA EUROPEAN PARTNERS IBERIA, SLU no es responsabilitza de l’ús que en faci el guanyador del regal promocional, però queda prohibida la comercialització i la venda dels regals promocionals.

8.3. El premi o els premis són intransferibles, per la qual cosa en cas que el premiat o els premiats no puguin o no vulguin acceptar el premi o els premis, o hi renunciïn, COCA COLA EUROPEAN PARTNERS IBERIA, SLU procediria a designar com a guanyador el reserva corresponent. En cas que els reserves al seu torn no acceptin el premi o els premis o hi renunciïn, es declararan deserts.

9. ACCEPTACIÓ D’AQUESTES BASES: La simple participació en aquesta promoció representa l’acceptació d’aquestes bases.

ANNEX 1

ESTABLIMENTS ADHERITS I PARTICIPANTS EN AQUESTA PROMOCIÓ

HOTELS BARCELONA
Hotel Casa Fuster
Hotel Barcelona Center
Hotel Princess Barcelona
Hotel Negresco Princess
Hotel Rivoli (Serhs)
Hotel Hilton Diagonal
Hotel Vilamarí
Hotel NH Collection Barcelona Pódium

                    ES | CAT | EN